Jak požádat o službu

Jakým způsobem se přihlásit do Domova pro seniory?

Přijetí do domova se uskutečňuje na základě podané žádosti o přijetí do Domova pro seniory Soběsuky.

Do Domova pro seniory Soběsuky přijímáme seniory od 65 roků, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby a stálou službu odborného personálu. Pečujeme i o osoby trvale upoutané na lůžko.

Žádost prosím podávejte, až budete rozhodnutí, že opravdu potřebujete naši službu. Žádost do budoucna nebude akceptována.
Nabídka sponzorského daru ani přímluva známé osoby  neovlivní přijetí zájemců do domova.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
15. 05. 2023 Žádost do Domova pro seniory Soběsuky .pdf 383 kB Stáhnout
25. 08. 2022 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu .pdf 424 kB Stáhnout
18. 04. 2022 Plná moc .pdf 97 kB Stáhnout

Přijetí do domova

01

Vyplnění žádosti o přijetí do Domova

  • žádost je k dispozici v Domově pro seniory Soběsuky
  • ke stažení výše nebo na stránce Dokumenty
02

Podání vyplněné žádosti s přílohami

  • osobně v Domově pro seniory Soběsuky nebo poštou na adresu: Soběsuky 95, 798 03  Plumlov
  • e-mailem na adresu reditelka@dpssobesuky.cz

Postup posuzování žádosti

01
Podáním žádosti o přijetí do Domova pro seniory (DpS) bude žádost zaevidována do seznamu žadatelů. Přijímáme pouze žádosti s aktuálním zájmem o přijetí.
02
Příloha k žádosti - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele je předána praktickému lékaři zařízení k posouzení vhodnosti žadatele o pobytovou sociální službu (splnění podmínek pro uzavření smlouvy na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).
03
U přijetí do sociální služby hodnotí sociální pracovnice, zda je žadatel cílová skupina, tedy zda spadá do okruhu osob, jímž je sociální služba určena a lze pomocí této služby řešit jeho nepříznivou sociální situaci.
04
Pokud splňuje žadatel podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů, je žádost bodově ohodnocena, dle kritérií stanovených poskytovatelem. Na základě počtů získaných bodů je žádost zařazena do pořadníku zájemců.
05
Pokud žadatel neprojeví zájem o vedení v pořadníku, je proces vyřizování žádosti ukončen a osobní dokumentace v žádosti bude zarchivována dle skartačních lhůt
06
Zájemce o sociální službu je písemně informován o zařazení žádosti do seznamu žadatelů a pořadníku zájemců dle bodového hodnocení.
07
Sociální šetření probíhá kdykoli po podání žádosti, a to se zájemci s nejvyšším počtem dosažených bodů a s nejvyšší potřebou poskytování služby, obvykle při uvolnění kapacity. Je přitom hodnocena nepříznivá sociální situace a aktuální potřebnost sociální služby u daného zájemce.
08
Na základě sociálního šetření komise DpS vyhodnocuje aktuálnost přijetí u hodnocených zájemců a rozhoduje o konečném přijetí žadatele.
09
V případě volné kapacity zařazení dle pořadníku bude zájemce vyzván k jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a stanovení termínu nástupu do zařízení.

Jednání o uzavření smlouvy

01
V případě volné kapacity zařízení je žadatel vyzván (telefonicky či písemně) k jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v DpS. Dle vnitřních pravidel je nástup realizován do maximálně 1 týdne po výzvě.
02
Jestliže vyzvaný žadatel odmítne jednat o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nebo nebude reagovat na výzvu k jednání a nástupu, bude vyzván další zájemce z pořadí
03
Při dalším uvolnění místa bude opět osloven žadatel, který odmítl jednat o uzavření smlouvy nebo nereagoval na výzvu. Pokud nebude tento žadatel opět reagovat, jeho žádost bude po 2. výzvě (ve lhůtě 30 dní od 1. výzvy) vyřazena z pořadníku. V případě zájmu o sociální službu si bude muset žadatel podat novou žádost.
04
Veškerá jednání probíhají v kanceláři sociální pracovnice, kde je žadatel seznámen s obsahem smlouvy a se způsobem poskytování sociální služby. Ze zdravotních důvodů může jednání probíhat v místě pobytu žadatele, v domácím prostředí či ve zdravotnickém zařízení, popř. být vedeno se zástupci žadatele, na základě zmocnění. 
05
K jednání si žadatel připraví osobní doklady a rozhodnutí o přiznání PnP, popř. další potřebné, popř. ujednané dokumenty. 
top